اخبار > برگزاری آزمون معرفی به استاد

 


  چاپ        ارسال به دوست

برگزاری آزمون معرفی به استاد

 

 

 

 

 

 

باسمه‌تعالی

با سلام و آرزوی سلامتی؛

به اطلاع دانشجویان محترم مقاطع کارشناسی و کارشناسی‌ارشد می‌رساند،پیرو اطلاع‌رسانی قبلی آزمونهای معرفی به استاد برای دانشجویانی که درخواست ارسال کرده بودند و شرایط آموزشی ایشان توسط کارشناسان بررسی و تایید شده است، در روزهای شنبه تا چهارشنبه مورخ 1 تا 5 آبان 1400 برگزار خواهد شد.

برنامه زمان‌بندی آزمونها به شرح ذیل ارائه می‌شود.

شماره دانشجویی رشته نام درس کد درس تاریخ آزمون مقطع
9621221133 علوم قرآن و حديث (مطالعات حديث) مباني شناخت حديث از ديدگاه فريقين 1224000507 1400/08/05 کارشناسی
9621221133 علوم قرآن و حديث (مطالعات حديث) آيين ويرايش متون علمي 1224000513 1400/08/01 کارشناسی
9621221133 علوم قرآن و حديث (مطالعات حديث) مراکز پژوهش قرآن و حديث ايران و جهان 1224000510 1400/08/04 کارشناسی
9611221144 علوم قرآن و حديث (مطالعات حديث) زبان تخصصي 1219000501 1400/08/03 کارشناسی
9621221133 علوم قرآن و حديث (مطالعات حديث) نحو کاربردي (2) 1219000406 1400/08/03 کارشناسی
9714221201 روانشناسی اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم) 1225000301 1400/08/05 کارشناسی
9714221201 روانشناسی انقلاب اسلامي 1225000304 1400/08/03 کارشناسی
9714221172 روانشناسی اخلاق اسلامي (مباني و مفاهيم) 1225000301 1400/08/05 کارشناسی
9714221144 روانشناسی راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي 1225000509 1400/08/03 کارشناسی
9714221204 روانشناسی راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي 1225000509 1400/08/03 کارشناسی
9714221261 روانشناسی راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي 1225000509 1400/08/03 کارشناسی
9714221172 روانشناسی راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي 1225000509 1400/08/03 کارشناسی
9714221199 روانشناسی راهنمايي و مشاوره تحصيلي و شغلي 1225000509 1400/08/03 کارشناسی
9121211727 علوم حدیث نحو عربی 2 1201000429 1400/08/05 کارشناسی
9424121113 علوم حدیث تفسير قرآن (2) 1201000421 1400/08/01 کارشناسی
9424121113 علوم حدیث قرائت و درک متون تفسيري 1201000445 1400/08/03 کارشناسی
9424121113 علوم حدیث مستشرقان و حديث 1201000524 1400/08/04 کارشناسی
9121211727 علوم حدیث نحو عربی 3 1201000430 1400/08/04 کارشناسی
9121211727 علوم حدیث فقه الحدیث (1) 1201000517 1400/08/03 کارشناسی
9511229195 علوم قرآن و حديث (مطالعات قرآن) دانش خانواده و جمعيت 1219000305 1400/08/01 کارشناسی
9621221123 علوم قرآن و حديث (مطالعات قرآن) علوم بلاغي و زيبايي شناختي قرآن (1) 1219000517 1400/08/01 کارشناسی
9514221114 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) فقه الحديث (3) 1219000524 1400/08/04 کارشناسی
9514221114 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) منطق 1219000407 1400/08/01 کارشناسی
9514221260 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) رجال کاربردي با تکيه بر سند شناسي 1224000503 1400/08/05 کارشناسی
9514222307 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) رجال کاربردي با تکيه بر سند شناسي 1224000503 1400/08/05 کارشناسی
9514221114 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) مباني شناخت حديث از ديدگاه فريقين 1224000507 1400/08/05 کارشناسی
9514222300 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) روش شناسي مطالعات حديثي بينا رشته اي 1224000509 1400/08/04 کارشناسی
9514221363 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) جريان شناسي مطالعات حديثي معاصر 1224000508 1400/08/05 کارشناسی
9714121249 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) جريان شناسي مطالعات حديثي معاصر 1224000508 1400/08/05 کارشناسی
9614221186 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) کتاب خانه هاي ديجيتالي 1224000514 1400/08/05 کارشناسی
9514221183 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) آيين ويرايش متون علمي 1224000513 1400/08/01 کارشناسی
9514221346 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) آيين ويرايش متون علمي 1224000513 1400/08/01 کارشناسی
9514221151 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) آیین ویرایش متون علمی 1224000513 1400/08/01 کارشناسی
9614121182 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) فقه الحديث (2) 1219000523 1400/08/05 کارشناسی
9614221184 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) فقه الحديث (2) 1219000523 1400/08/05 کارشناسی
9514222304 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) فقه الحدیث 2 1219000523 1400/08/05 کارشناسی
9614121182 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) کتاب شناسي و مآخذشناسي علوم اسلامي با تکيه برمطالعات قرآن وحديث 1224000506 1400/08/04 کارشناسی
9514221183 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) کتاب شناسي و مآخذشناسي علوم اسلامي با تکيه برمطالعات قرآن وحديث 1224000506 1400/08/04 کارشناسی
9514221363 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) کتاب شناسي و مآخذشناسي علوم اسلامي با تکيه برمطالعات قرآن وحديث 1224000506 1400/08/04 کارشناسی
9514222306 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) کتاب شناسي و مآخذشناسي علوم اسلامي با تکيه برمطالعات قرآن وحديث 1224000506 1400/08/04 کارشناسی
9514221260 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) رابطه قرآن و سنت 1224000515 1400/08/01 کارشناسی
9514221260 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) فقه الحديث (4) 1224000516 1400/08/04 کارشناسی
9514221376 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) کتاب شناسي و مآخذشناسي علوم اسلامي با تکيه برمطالعات قرآن وحديث 1224000506 1400/08/04 کارشناسی
9714121249 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) مراکز پژوهش قرآن و حديث ايران و جهان 1224000510 1400/08/04 کارشناسی
9514221239 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) هندسه دانش هاي قرآني و حديثي 1224000518 1400/08/04 کارشناسی
9614221271 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) هندسه دانش هاي قرآني و حديثي 1224000518 1400/08/04 کارشناسی
9614221184 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) هندسه دانش هاي قرآني و حديثي 1224000518 1400/08/04 کارشناسی
9514221346 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) هندسه دانش هاي قرآني و حديثي 1224000518 1400/08/04 کارشناسی
9514221114 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) نحو کاربردي (2) 1219000406 1400/08/03 کارشناسی
9514121339 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) نحو کاربردي (2) 1219000406 1400/08/03 کارشناسی
9614221230 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) مهارت هاي آموزش و ترويج قرآن 1219000412 1400/08/04 کارشناسی
9614221230 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) قرائت و ترجمه متون تخصصي (2) 1219000503 1400/08/05 کارشناسی
9514121339 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) آشنايي با صحيفه سجاديه، ادعيه و زيارات 1219000526 1400/08/01 کارشناسی
9514121339 علوم قرآن و حدیث (مطالعات حدیث) آشنايي با رجال 1224000501 1400/08/05 کارشناسی
8922210679 علوم و معارف قرآن زبان تخصصي (2) 1202000408 1400/08/04 کارشناسی
8922210679 علوم و معارف قرآن اعراب قرآن 1202000439 1400/08/05 کارشناسی
8822207554 علوم و معارف قرآن فقه (1) 1202000424 1400/08/04 کارشناسی
9314221228 علوم و معارف قرآن قرائت و درک متون معاصر عربي 1202000438 1400/08/01 کارشناسی
9414222297 علوم و معارف قرآن مباني فهم حديث 1202000505 1400/08/05 کارشناسی
9414222297 علوم و معارف قرآن نقد و وضع حديث 1202000506 1400/08/04 کارشناسی
9414222297 علوم و معارف قرآن تفسير موضوعي (4) 1202000521 1400/08/03 کارشناسی
9414222297 علوم و معارف قرآن ترجمه قرآن (1) 1202000523 1400/08/01 کارشناسی
8822221628 علوم و معارف قرآن مباني و قواعد تفسير قرآن 1202000503 1400/08/04 کارشناسی
9324221258 علوم و معارف قرآن سبکهاي تلاوت و حفظ قرآن 1202000442 1400/08/01 کارشناسی
9022212713 علوم و معارف قرآن ترجمه قرآن (2) 1202000524 1400/08/04 کارشناسی
9022212713 علوم و معارف قرآن سبک شناسی بیان قرآن 1202000510 1400/08/05 کارشناسی
9311225638 فقه و حقوق اسلامی نحو2 1203000436 1400/08/05 کارشناسی
9611222212 فقه و حقوق اسلامی درایه الحدیث 1203000419 1400/08/05 کارشناسی
9611222212 فقه و حقوق اسلامی حقوق تجارت (2) 1203000522 1400/08/04 کارشناسی
9614222271 فقه و حقوق اسلامی فلسفه اسلامي (1) 1203000407 1400/08/05 کارشناسی
9311225544 فقه و حقوق اسلامی کلام (3) 1203000411 1400/08/04 کارشناسی
9311225638 فقه و حقوق اسلامی زبان انگلیسی 1203000701 1400/08/03 کارشناسی
9311225638 فقه و حقوق اسلامی صرف4 1203000434 1400/08/04 کارشناسی
9514121122 فقه و حقوق اسلامی اصول فقه1 1203000501 1400/08/04 کارشناسی
9621221113 فقه و حقوق اسلامی کلام (1) 1203000409 1400/08/03 کارشناسی
9621221113 فقه و حقوق اسلامی اصول فقه (3) 1203000503 1400/08/04 کارشناسی
9621221113 فقه و حقوق اسلامی فقه (7) 1203000512 1400/08/05 کارشناسی
9621221113 فقه و حقوق اسلامی فلسفه اسلامي (2) 1203000408 1400/08/01 کارشناسی
9714221166 فقه و حقوق اسلامی اصول فقه (5) 1203000505 1400/08/01 کارشناسی
9614121241 فقه و حقوق اسلامی اصول فقه (4) 1203000504 1400/08/05 کارشناسی
9614221159 فقه و حقوق اسلامی اصول فقه (4) 1203000504 1400/08/05 کارشناسی
9621221128 فقه و حقوق اسلامی حقوق مدني (3) 1203000520 1400/08/03 کارشناسی
9621221128 فقه و حقوق اسلامی فقه (2) 1203000507 1400/08/04 کارشناسی
9714231147 نهج البلاغه رابطه نهج‌البلاغه با قرآن 1301030707 1400/08/05 کارشناسی‌ارشد
9811131126 فقه و مبانی حقوق اسلامی مباحث اصول 1 1306000503 1400/08/05 کارشناسی‌ارشد
9814131177 فقه و مبانی حقوق اسلامی فقه استدلالی 3 1306000510 1400/08/05 کارشناسی‌ارشد
9814131155 روانشناسي اسلامي-روانشناسي مثبت گرا مصاحبه، تشخيص و درمان 1315091013 1400/08/05 کارشناسی‌ارشد
9814131131 فقه و مباني حقوق اسلامي روش تحقيق و پايان نامه نويسي 1306001007 1400/08/05 کارشناسی‌ارشد

چند نکته:

  • به دلیل شرایط کنونی و شیوع ویروس کرونا، آزمونهای معرفی به استاد به صورت برخط (آن‌لاین) و در ساعت 10 برگزار خواهد شد.

  • منابع آزمون از تاریخ 18/07/1400 در صفحه آزمون در سامانه مشاهده دروس(مودل) قابل دسترسی است.

  • برای ارتباط تلفنی با کارشناسان رشته و کارشناسان امور کلاسها، می‌توانید مطابق روزها و ساعات اعلام‌شده در صفحۀ ارتباط با ما تماس بگیرید.

موفق و پیروز باشید.
ادارۀ خدمات آموزشی و ارائه دروس


١٦:٣٣ - شنبه ١٧ مهر ١٤٠٠    /    عدد : ٢٥١٥    /    تعداد نمایش : ٣٥٢خروج