اعضای هیأت علمی

 

دانشگاه قرآن و حدیث

اعضای محتـــرم هیأت علمی دانشگاه قرآن و حدیث در ترم تحصیلی 952

ردیف رزومه نام نام خانوادگی مرتبه علمی گروه علمی محل خدمت نشانی پست الکترونیک
1 * رضــا برنجکار استاد کلام قم Berenjkar@qhu.ac.ir
2 * عبدالهادی مسعودی دانشیار علوم حدیث قم Masoudi@qhu.ac.ir
3 * هادی حجت دانشیار تفسیر قم Hojjat.H@qhu.ac.ir
4 * محمد علی مهدوی راد دانشیار علوم قرآن قم Mahdavirad.M@qhu.ac.ir
5 * هادی صادقی دانشیار اخلاق قم Sadeghi@qhu.ac.ir
6 * مهدی رهبر دانشیار فقه و حقوق تهران Rahbar.M@qhu.ac.ir
7 * علیرضا قائمی نیا دانشیار علوم قرآن قم Ghaeminia.A@qhu.ac.ir
8 * رسول رضوی دانشیار کلام قم Razavi.R@qhu.ac.ir
9 * عباس پسندیده دانشیار معارف حدیث قم Pasandide@qhu.ac.ir
10 * سیدمحمدکاظم سید طباطبایی دانشیار نهج البلاغه قم Tabatabae@qhu.ac.ir
11 * مهدی غلامعلی استادیار علوم حدیث قم Gholamali.M@qhu.ac.ir
12 * مصطفی دلشاد تهرانی استادیار نهج البلاغه تهران Delshad.M@qhu.ac.ir
13 * جلیل پروین استادیار معارف قرآن تهران Parvin.J@qhu.ac.ir
14 * محمد پارچه باف دولتی استادیار کلام تهران Dolati.M@qhu.ac.ir
15 * عبدالرسول عبایی استادیار زبان و ادبیات عرب تهران Abae.a@qhu.ac.ir
16 * فرید براتی سده استادیار روانشناسی قم Barati.f@qhu.ac.ir
17 * حجت الله بیات استادیار ارتباطات و تبلیغ قم Bayat.H@qhu.ac.ir
18 * فضل الله خالقیان استادیار کلام تهران Khaleghian.F@qhu.ac.ir
19   حمید باقری استادیار علوم حدیث تهران Bagheri.H@qhu.ac.ir
20 * محمدمهدی کرباسچی استادیار کلام تهران Karbaschi.M@qhu.ac.ir
21 * مرتضی چیت سازیان استادیار فقه و حقوق تهران Chitsazian.M@qhu.ac.ir
22 * ابراهیم شفیعی سروستانی استادیار فقه و حقوق قم Shafie.E@qhu.ac.ir
23 * محمد تقی سبحانی نیا استادیار اخلاق قم Sobhaninia.M@qhu.ac.ir
24 * کاظم قاضی زاده استادیار علوم قرآن قم Ghazizade.K@qhu.ac.ir
25 * الهـه هادیان رسنانی استادیار علوم قرآن تهران Hadian.E@qhu.ac.ir
26 * حسـن اصغرپور استادیار معارف قرآن تهران Asgharpour.H@qhu.ac.ir
27 * حامـد شریعتی نیاسر استادیار نهج البلاغه تهران Shariati.Ha@qhu.ac.ir
28 * سوفیا کوتلاکی استادیار زبان انگلیسی تهران Koutlaki.S@qhu.ac.ir
29 * معصومه محتشم استادیار زبان و ادبیات عرب تهران Mohtasham.M@qhu.ac.ir
30 * عطیه اربابی استادیار زبان و ادبیات عرب تهران Arbabi.A@qhu.ac.ir
31 * محمدرضا حسن زاده توکلی استادیار روانشناسی قم Hasanzadeh.M@qhu.ac.ir
32 * محمدهادی ملازاده استادیار کلام تهران Mollazade.M@qhu.ac.ir
33   احمد کریمی استادیار کلام قم Karimi.Ah@qhu.ac.ir
34 * حسام الدین ربانی استادیار فقه و حقوق قم Rabbani.H@qhu.ac.ir
35 * مهدی نظری نی نی استادیار فقه و حقوق تهران Nazari.M@qhu.ac.ir
36 * محمد رنجبر حسینی استادیار کلام قم Ranjbar.M@qhu.ac.ir
37 * مهدی ساجدی استادیار فقه و حقوق قم Sajedi.M@qhu.ac.ir
38 * آزاده عباسی استادیار علوم قرآن تهران Abbasi.A@qhu.ac.ir
39   علی صفری استادیار تفسیر تهران Safari.A@qhu.ac.ir
40 * مهدی مردانی استادیار نهج البلاغه قم Mardani.M@qhu.ac.ir
41 * هادی کمال عزت استادیار اخلاق قم Kamal.H@qhu.ac.ir
42 * محمدرضا کیومرثی استادیار اخلاق قم Kiumarsi.M@qhu.ac.ir
43   مهدی نصرتیان اهور استادیار کلام قم Nosratian.M@qhu.ac.ir
44 * محمد رضا سبحانی نیا مربی علوم حدیث قم Sobhaninia.Mr@qhu.ac.ir
45 * حیدر مسجدی مربی معارف حدیث قم Masjedi.H@qhu.ac.ir
46 * پوران میرزایی مربی علوم حدیث تهران Mirzae.P@qhu.ac.ir
47 * سید حمیدرضا محمود زاده حسینی مربی معارف حدیث تهران Hosseini.Hr@qhu.ac.ir
48 * محمد مرادی مربی علوم قرآن قم Moradi.M@qhu.ac.ir
49 * احمد غلامعلی مربی معارف حدیث قم Gholamali.A@qhu.ac.ir