سرفصل مصوب رشته‌های در حال اجرا

 

 

سرفصل مصوب رشته‌های در حال اجرا در دانشگاه قرآن و حدیث

مقطع

رشته

دریافت سرفصل

کارشناسی

علوم حدیث

کلیک کنید

علوم قرآن و حدیث

ورودی‌ قبل از 95

ورودی‌ بعد از 95

علوم و معارف قرآن

کلیک کنید

روان‌شناسی

کلیک کنید

فقه و حقوق اسلامی

ورودی‌ قبل از 98

ورودی‌ بعد از 98

مقطع

رشته / گرایش

دریافت سرفصل

کارشناسی‌ارشد

علوم قرآن و حدیث

ورودی‌ بعد از 98

ورودی‌ قبل از 98

فقه و مبانی حقوق اسلامی

کلیک کنید

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید

ورودی‌ قبل از 1400

علوم حدیث گرایش کلام و عقاید و تفسیر اثری

ورودی‌ بعد از 1400

علوم حدیث گرایش تفسیر اثری

ورودی‌ قبل از 1400

علوم حدیث گرایش نهج ‌البلاغه

ورودی‌ قبل از 1400

ورودی‌ بعد از 1400

ارتباطات گرایش حج و زیارت

کلیک کنید

روانشناسی اسلامی گرایش روانشناسی مثبت‌گرا

کلیک کنید

کلام امامیه

کلیک کنید

علوم و معارف قرآن گرایش تفسیر اجتماعی

ورودی‌ قبل از 1400

ورودی‌ بعد از 1400

مقطع

رشته / گرایش

دریافت سرفصل

دکتری تخصصی

علوم و معارف نهج البلاغه

ورودی‌ قبل از 1400

ورودی‌ بعد از 1400

علوم قرآن و حدیث

کلیک کنید

مدرسی معارف اسلامی گرایش قرآن و متون اسلامی

کلیک کنید

مدرسی معارف اسلامی گرایش اخلاق اسلامی

کلیک کنید

کلام امامیه

کلیک کنید