خدمات آموزشی

 
معرفی مختصر اداره خدمات آموزشی و

معرفی مختصر اداره خدمات آموزشی و ارائه دروس

ادارۀ خدمات آموزشی و ارائۀ دروس یکی از ادارات زیرمجموعه مدیریت آموزش دانشگاه قرآن و حدیث است. این اداره از دو بخش خدمات آموزشی و ارائۀ دروس تشکیل شده است. حوزۀ کاری بخش خدمات آموزشی رسیدگی و پاسخگویی به درخواستهای آموزشی دانشجویان براساس قوانین آموزشی است و انجام امور مربوط به برنامه‌ریزی درسی و آزمونی، استادان، آموزشیاران و به صورت کلی امور مربوط به برگزاری کلاسها(حضوری و الکترونیکی) به عهده بخش ارائۀ دروس می‌باشد.

مختصری از شرح وظایف کارشناس خدمات آموزشی: دریافت، پیگیری و انجام درخواستهای آموزشی دانشجویان‌از قبیل: تطبیق واحد، مرخصی تحصیلی، انصراف از تحصیل، فراغت‌ازتحصیل، حذف‌ترم، مهمان، بازگشت‌به‌تحصیل، اخراج، حذف درس، صدور فرم معدل، تغییر شیوه آموزشی، انجام امور مربوط به آزمونهای معرفی به استاد، تاییدیه کفایت آموزشی و پژوهشی، رسیدگی به ثبت وضعیت دروس معاف، اعمال مصوبات دانشجویی از جمله کمیسیون موارد خاص، کمیته منتخب شورای آموزشی و پژوهشی دانشگاه و....

مختصری از شرح وظایف کارشناس امور کلاسها: آماده‌سازی کلاسها، کنترل وسایل سمعی و بصری، اطلاع رسانی تغییرات زمان برگزاری کلاس، پاسخگویی به اساتید و دانشجویان در امور مربوطه، هماهنگی با اساتید و آموزشیاران برای حضور به موقع در کلاسها، نظارت بر بارگذاری اطلاعیه‌های درسی و....

 

همکاران اداره خدمات آموزشی و ارائه دروس