خوابگاه

 

دانشگاه قرآن و حدیث در شعبه های قم و تهران صرفاً برای دانشجویان خواهر دارای خوابگاه است که در صورت رعایت حد نصاب و طبق قوانین مندرج در آئین نامه، نسبت به جذب دانشجو اقدام می نماید.

در ابتدای هر سال تحصیلی اطلاعیه مربوط به ثبت نام خوابگاه در همین صفحه و در کانال ایتای دانشگاه قابل مشاهده خواهد بود در آن شرایط و مبلغ آن سال تحصیلی مشخص شده است.

 

   دانلود فایل : مقررات و دستورالعمل خوابگاه.pdf           حجم فایل 363 KB