عنوان مسئولیت

 

 

 

عنوان مسئولیت

نام مسئول

شماره تماس

ساعت پاسخگویی

آیدی ایتا

کارشناس کلاسها و آزمون‌ها (واحد مجازی مقطع کارشناسی ارشد)

سرکار خانم واعظي

021-51290 داخلی 241

شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 تا 11:30

@qhu_ka241

کارشناس کلاسها و آزمون‌ها (واحد مجازی مقطع کارشناسی)

سرکار خانم خسروی

021-51290 داخلی 242

شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 تا 11:30

@qhu_ka242

کارشناس کلاسها و آزمون‌ها (مرکز قم)

جناب آقای شمس نیا

021-51290 داخلی 232

شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 تا 11:30

@qhu_ka232

کارشناس کلاسها و آزمون‌ها (شعبه تهران)

جناب آقای روزبهانی

021-51290 داخلی 231

شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 تا 11:30

@qhu_ka231

کارشناس کلاسها و آزمون‌ها (بخش مشهد)

سرکارخانم خورشاهی 021-51290 داخلی 213

شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 تا 11:30

@qhu_kreshteh213

کارشناس کلاسها و آزمون‌ها (بخش اصفهان)

جناب آقای عابدی 09927561297

شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 تا 11:30

@qhu_kaes

کارشناس آزمون‌سازی

جناب آقای نیکبخت

021-51290 داخلی 41

شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 تا 11:30

...

امور مربوط به نمایندگی‌ها

جناب آقای مجیدی

021-51290 داخلی 44

شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 تا 11:30

@qhu_ka44

کارشناس کلاسها و آزمون‌ها

سرکار خانم یاسبلاغی

...

...

@qhu_ka

کارشناس مسئول کلاسها و آزمون‌ها (شعبه تهران)

جناب آقای فرامرزی

021-51290 داخلی 42

شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 تا 11:30

@qhu_ka42

کارشناس مسئول کلاسها و آزمون‌ها (مرکز قم، واحدهای مجازی، اصفهان و مشهد)

جناب آقای مجیدی

021-51290 داخلی 43

شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 تا 11:30

@qhu_ka44

کارشناس برنامه‌ریزی و ارزشیابی

جناب آقای قراملکی

2151292708

شنبه تا چهارشنبه
ساعت 10 تا 11:30

@qhu_BA

رئیس اداره ارائه دروس و آزمون

جناب آقای سلکی

2151292330

شنبه‌ها
ساعت 10 تا 11

@qhu_rea