معرفی و شرح وظایف

 
آقای محمد حسین جهان آرا کارشناس مسئول فارغ التحصیلان

مختصری از شرح وظایف و شرح کار

تلفن تماس

02151290 داخلی 33

ارتباط از طریق پیام رسان ایتا

@qhu_feraghat33

ساعت پاسخگویی تلفنی

یک شنبه، سه شنبه، چهارشنبه ساعت 10 تا 11:30

ـ نظارت بر انجام امور کارشناسان فارغ التحصیلان

ـ برنامه ریزی در جهت سرعت بخشیدن به صدور مدارک

ـ صدور مدرک موقت

ـ صدور دانشنامه

آقای مرتضی مرادی

کارشناس فارغ التحصیلان

مختصری از شرح وظایف و شرح کار

تلفن تماس

02151290 داخلی 31

ارتباط از طریق پیام رسان ایتا

@qhu_feraghat31

ساعت پاسخگویی تلفنی

یک شنبه، سه شنبه، چهارشنبه ساعت 10 تا 11:30

ـ انجام امور دانشجویان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی

ـ صدور نامه فراغت از تحصیل برای دانشجویان مقطع کارشناسی

ـ ثبت اطلاعات دانشجویان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی برای دریافت کد صحت در سامانه سجاد وزرات علوم، تحقیقات و فنآوری اطلاعات

ـ صدور گواهی رتبه دانشجویان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی

ـ صدور ریز نمرات دانشجویان فارغ التحصیل مقطع کارشناسی

ـ پاسخگویی به استعلام در خصوص مدرک تحصیلی کارشناسی

سرکار خانم قدس

کارشناس مسئول فارغ التحصیلان

مختصری از شرح وظایف و شرح کار

تلفن تماس

02151290 داخلی 32

ارتباط از طریق پیام رسان ایتا

@qhu_feraghat32

ساعت پاسخگویی تلفنی

یک شنبه، سه شنبه، چهارشنبه ساعت 10 تا 11:30

ـ انجام امور دانشجویان فارغ التحصیل مقطع ارشد و دکتری

ـ صدور نامه فراغت از تحصیل برای دانشجویان مقطع ارشد و دکتری

ـ ثبت اطلاعات دانشجویان فارغ التحصیل مقطع ارشد و دکتری برای دریافت کد صحت در سامانه سجاد وزرات علوم، تحقیقات و فنآوری اطلاعات

ـ صدور گواهی رتبه دانشجویان فارغ التحصیل مقطع ارشد و دکتری

ـ صدور ریز نمرات دانشجویان فارغ التحصیل مقطع ارشد و دکتری

ـ پاسخگویی به استعلام در خصوص مدرک تحصیلی ارشد و دکتری