لیست دروس نظری ـ عملی و عملی

 
New Page 1

 

 لیست دروس نظری ـ عملی و عملی در مقطع کارشناسی

عنوان درس

کد درس

رشته

آمار استنباطی

1225000406

روانشناسی

روان سنجی

1225000411

روانشناسی

روانشناسی تجربی

1225000414

روانشناسی

روش تحقیق (کمی و کیفی)

1225000423

روانشناسی

کاربرد کامپیوتر در روانشناسی

1225000426

روانشناسی

آزمون‌های روانشناختی (۱)

1225000504

روانشناسی

آزمون‌های روانشناسی (۲)

1225000505

روانشناسی

شیوه‌های اصلاح و تغییر رفتار

1225000516

روانشناسی

توانبخشی کودکان با نیازهای ویژه

1225000508

روانشناسی

فنون مشاوره و روان درمانی

1225000517

روانشناسی

پژوهش (عملی - انفرادی) در روانشناسی

1225000507

روانشناسی

رایانه و فضای مجازی

1219000414

علوم قرآن و حدیث/ همه گرایش‌ها

روانخوانی و تجوید مقدماتی

1219000701

علوم قرآن و حدیث/ همه گرایش‌ها

کارگاه قرائت و ترجمه قرآن (۱)

1219000401

علوم قرآن و حدیث/ همه گرایش‌ها

کارگاه قرائت و ترجمه قرآن (۲)

1219000402

علوم قرآن و حدیث/ همه گرایش‌ها

مهارت‌های آموزش و ترویج قرآن

1219000412

علوم قرآن و حدیث/ همه گرایش‌ها

مكالمه عربی (1)

1201000434

رشته‌های علوم حدیث و معارف قرآن

مكالمه عربی (2)

1201000435

رشته‌های علوم حدیث و معارف قرآن

مكالمه عربی (3)

1201000436

رشته‌های علوم حدیث و معارف قرآن

تربیت بدنی

 

همه رشته‌ها

ورزش (۱)

 

همه رشته‌ها