اطلاعیه جلسات دفاعیه

 

 جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد مائده عرب پناهیان


 جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فائزه ابراهیمی خلجی

 


جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد محمد سعید کرمی اسفه


جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد زهرا سادات اکبری


جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد فرهاد  جوپاری

 جهت مشاهده اطلاعیه دفاع اینجا کلیک کنید.


 جلسه دفاع رساله دکتری بهروز حسین پور


 جلسه پیش دفاع رساله دکتری حسن احسانی


جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد رقیه شکوهی فرد


جلسه دفاعیه پایان نامه کارشناسی ارشد علیرضا محمدی


جلسه دفاع رساله دکتری مسعود حسن زاده گلشانی


جلسه پیش دفاع رساله دکتری مهرناز باشی زاده مقدم